I.v.m. grote drukte worden buttons met eigen ontwerp die vandaag worden besteld uiterlijk maandag 30 mei 2022 verzonden. Met excuses voor het ongemak. Hou svp onze website in de gaten of e.e.a. eerder kan.

Gratis verzending

Binnen Nederland & België

Machine/onderdelen voor 14:00 besteld? 

Vandaag verstuurd!

 

Onderdelen en machines

Grote voorraad

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Empóreuma VOF - ButtonsMaken.nl

 

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen. Tevens willen wij u er op attenderen dat het gebruik van teksten c.q. foto's voor eigen gebruik of ten dienste van een andere webwinkel niet is toegestaan.

 

 

Definities

1 Empóreuma VOF: gevestigd te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 60207051 handelend onder de naam Empóreuma VOF.

2 Website: de website van Empóreuma VOF, te raadplegen via http://buttonsmaken.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

3 Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Empóreuma VOF en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Empóreuma VOF en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

 

 

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Empóreuma VOF zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Empóreuma VOF slechts bindend, indien en voor zover deze door Empóreuma VOF uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

 

Prijzen en informatie

1 Alle op de Website en in andere van Empóreuma VOF afkomstige materialen vermelde prijzen zijn exclusief BTW en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2 Er worden geen aparte verzendkosten gerekend. Echter indien de zending door de vervoerder niet kan worden uitgereikt, nadat deze diverse malen bij de geadresseerde is aangeboden, dan worden de kosten voor retour sturen aan Empóreuma VOF en de kosten voor het opnieuw versturen aan de klant/geadresseerde in rekening gebracht bij de klant/geadresseerde.

3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Empóreuma VOF kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Empóreuma VOF afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

4 Empóreuma VOF kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

5 Empóreuma VOF behoud zich het recht voor om bij meer dan 10 verschillende afbeeldingen (buttons met eigen ontwerp), voor elke afbeelding meer, een toeslag in rekening te brengen van € 3,00 per afbeelding. Deze toeslag wordt achteraf in rekening gebracht en dient voor het in productie nemen van de buttons betaalbaar te zijn gesteld.

 

 

Totstandkoming Overeenkomst

1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Empóreuma VOF en het voldoen aan de daarbij door Empóreuma VOF gestelde voorwaarden.

2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Empóreuma VOF onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Empóreuma VOF het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

 

 

Registratie

1 Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.

2 Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

3 Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Empóreuma VOF is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.

4 Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Empóreuma VOF daarvan in kennis te stellen, zodat Empóreuma VOF gepaste maatregelen kan nemen.

 

 

Uitvoering Overeenkomst

1 Zodra de bestelling door Empóreuma VOF is ontvangen, stuurt Empóreuma VOF de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

2 Empóreuma VOF is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

3 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Wij hebben geen invloed op de tijdspanne die de gekozen transporteur nodig heeft om de producten bij de klant af te leveren en zijn hiervoor dan ook niet aansprakelijk. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.

4 Indien Empóreuma VOF de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.

5 Empóreuma VOF raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.

7 Empóreuma VOF is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

 

 

Herroepingsrecht/retour

1 Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijk persoon (consument) is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Zakelijke Klanten komt derhalve geen herroepingsrecht toe. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Empóreuma VOF binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.

Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen.

Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.

2 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan.

3 Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van dit Artikel door het product, binnen de in lid 1 gestelde termijn aan Empóreuma VOF te retourneren, dan wel binnen deze termijn Empóreuma VOF op de hoogte te stellen van het feit dat hij afziet van de koop en het product, waarna hij het product zo spoedig mogelijk zal retourneren. De Klant kan Empóreuma VOF informeren door middel van het formulier ontbinding / herroeping  welke is bijgevoegd bij de email die de Klant als bevestiging van de bestelling ontvangt.                 

Producten kunnen geretourneerd worden aan:

 

Empóreuma VOF

Katernstraat 31C

1321 NC Almere

 

4 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant. Empóreuma VOF behoudt zich  het recht voor om de kosten van eventuele gebruikte onderdelen in mindering te brengen op het terug te betalen bedrag.

5 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

6 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

- Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

- Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn.

7 Rechtspersonen kunnen na koop eventueel buttonmachines, snij-apparaten of buttononderdelen terugsturen na telefonisch contact met Empóreuma Vof. Het gefactureerde bedrag wordt terugbetaald onder aftrek van verzendkosten voor het versturen van de goederen aan de rechtspersoon en administratiekosten.

 

Betaling

1 Klant dient betalingen aan Empóreuma VOF volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Empóreuma VOF is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

 

Garantie en conformiteit

1 Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Empóreuma VOF een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.

2 Empóreuma VOF staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Empóreuma VOF er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

3 Een door Empóreuma VOF, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.

4 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Empóreuma VOF daarvan in kennis te stellen.

5 Indien Empóreuma VOF de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

 

Klachtenprocedure

1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Empóreuma VOF, dan kan hij bij Empóreuma VOF telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

2 Empóreuma VOF geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Empóreuma VOF binnen 3 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

 

Aansprakelijkheid

1 Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant die een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

2 De totale aansprakelijkheid van Empóreuma VOF jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).

3 Aansprakelijkheid van Empóreuma VOF jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

4 Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Empóreuma VOF jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Empóreuma VOF.

5 De aansprakelijkheid van Empóreuma VOF jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Empóreuma VOF onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Empóreuma VOF ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Empóreuma VOF in staat is adequaat te reageren.

6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Empóreuma VOF meldt.

7 In geval van overmacht is Empóreuma VOF niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

 

 

Persoonsgegevens

1 Empóreuma VOF verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

 

Slotbepalingen

1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Empóreuma VOF gevestigd is.

3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven

4 Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

 

 

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

 

Empóreuma VOF

Katernstraat 31C

1321 NC ALMERE

Nederland

Telefoon: +31(0)365252794

Email: info@emporeuma.nl  of  info@buttonsmaken.nl

BTW Nummer: NL853809070B01

KVK Gooi-, Eem- en Flevoland: 60207051

IBAN: NL62ABNA0628307438